PL / EN / DE / UK


Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna)

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna)

Terapia pedagogiczna to specjalność na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej, przygotowania merytorycznego oraz przygotowania dydaktyczno-metodycznego.

 

Cel studiów

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9.08.2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie nauczyciele wspólnie ze specjalistami będą prowadzić pracę wychowawczą przede wszystkim z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w nauczaniu, niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej będą miały na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w tym zakresie.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów (mających kwalifikacje do nauczania).

Kwalifikacje zawodowe

Słuchacze studiów uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze, specyficzne trudności w nauczaniu oraz będą umieli pracować z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Studia zakładają doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zostaną wyposażeni w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają też przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Treści programowe

Program będzie obejmował: problemy rozwoju i samorealizacji człowieka, wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy, wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki, metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego, organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

PRAKTYKA:

Praktyka wynosi 180 godzin.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.
Rozpoczęcie: październik.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log